News

Oct 30, 2023

Veřejná nabídka upsání akcií

Veřejná nabídka upsání akcií a upsání akcií v rámci přednostního práva

Valná hromada společnosti NEBESYS TEAM a.s., IČ 14184320, se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3808 rozhodla dne 31.08.2023 o zvýšení základního kapitálu takto:

1) Základní kapitál společnosti se v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích zvyšuje upsáním nových akcií z dosavadní výše základního kapitálu, která činí Kč 107 375 000, na částku Kč 120 000 000, tedy o částku Kč 12 625 000. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, přičemž se připouští upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií.

2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 505 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 25 000. Nově upisované akcie v počtu 505 kusů, budou v souladu s ust. § 480 zákona o obchodních korporacích nabídnuty k upsání veřejnou nabídkou, nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady, emisní kurs akcií je stanoven představenstvem společnosti ve výši Kč 75 000 za jednu upsanou akcii. K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) na bankovní účet společnosti č. 123-5950120287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od úpisu akcií. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost splatit část emisního kurzu ve výši Kč 0. Lhůta pro upisování akcií se určuje na 18 měsíců od uveřejnění veřejné nabídky.

3) Práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena, s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 25 000, je spojen jeden hlas.

4) Vzhledem k tomu, že se valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu nezúčastnili všichni akcionáři, nedošlo k platnému vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích všemi akcionáři. Vzhledem k této skutečnosti mají stávající akcionáři přednostní práva podle § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti. Přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku oznámení o právu na výkon přednostního práva akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a od zveřejnění informace o právu akcionářů uplatnit přednostní právo. Za jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25.000 Kč lze v rámci přednostního práva upsat podíl ve výši 0,1175 na jedné nové akci s tím, že lze upisovat pouze celé nové akcie. S využitím přednostního práva může být upsáno 505 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 25 000. Nové akcie mohou být s využitím přednostního práva upsány výlučně peněžitými vklady, emisní kurs akcií je stanoven představenstvem společnosti ve výši Kč 75 000 za jednu upsanou akcii. K upsání akcií na základě přednostního práva dochází zápisem do listiny upisovatelů. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) na bankovní účet společnosti č. 123-5950120287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od úpisu akcií. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje společnost splatit část emisního kurzu ve výši Kč 0.

Představentvo NEBESYS TEAM a.s.

 

Aug 15, 2023

Akcionářům společnosti NEBESYS TEAM a.s.

Poštou Prostřednictvím www.nebesys.com

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEBESYS TEAM a.s.
 

Představenstvo společnosti NEBESYS TEAM a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko, IČ 141 84 320, vedená pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 3808 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 31.8.2023 v 16 hod. na adrese Praha 2, Vinohradská 1252/36

Prezentace přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude probíhat v místě konání valné hromady od 15:30 hod.

Valná hromada je svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře MgA. Přemysla Kokeše, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu Společnosti a lhůta pro konání valné hromady se tak ve smyslu § 367 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) zkracuje na 15 dnů.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

  2. Schválení programu jednání valné hromady

  3. Změna stanov Společnosti ohledně svolávání valné hromady Společnosti

  4. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti

  5. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady paní Moniky Jančurové a volba

    nového člena dozorčí rady pana Ing. RADIMA ŠENKA, MBA, FCCA

  6. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty

  7. Schválení osoby auditora pro audit účetní závěrky za rok 2023

  8. Závěr valné hromady

Návrh usnesení VH Ad 1) až Ad 2)

Za členy orgánů VH jsou navrženy tyto osoby:
a) MgA. PŘEMYSL KOKEŠ
b) JAROSLAV NESIBA
c) Doc. Ing. ZUZANA AMBROŽOVÁ, Ph.D.
d) JUDr. Michal Chrůma, Ph.D.

Valná hromada volí předsedu, sčitatele, ověřovatele a zapisovatele a schvaluje program jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Nutnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z § 422 ZOK.

Návrh usnesení VH Ad 3)

Valná hromada schvaluje změnu čl. VIII odst. 3 písm. a) stanov Společnosti takto:

„a) Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti (www. Nebesys.com) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo Společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo.“

Zdůvodnění: Důvodem pro změnu stanov je zjednodušení procesu svolávání valné hromady moderními komunikačními prostředky a úspora finančních prostředků Společnosti.

Návrh usnesení VH Ad 4)

Valná hromada Společnosti tímto schvaluje:
Zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií:

1) Základní kapitál Společnosti se v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích zvyšuje upsáním nových akcií z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 107.375.000,- Kč, na částku 120.000.000,-Kč, tedy o částku 12.625.000 ,-Kč, s tím, že stávající akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, přičemž se připouští upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií, než je navrhováno. Základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií.

2) základní kapitál se zvyšuje upsáním 505 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 25 000,-Kč.
Nově upisované akcie v počtu 505 kusů budou v souladu s ust. § 480 zákona o obchodních korporacích nabídnuty k upsání veřejnou nabídkou, nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady, emisní kurs akcií bude stanoven představenstvem Společnosti v určení nejnižší možné výši 75.000,-Kč za jednu upsanou akcii. Představenstvo Společnosti je povinno uveřejnit veřejnou nabídku upsání akcií nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) na bankovní účet Společnosti č. 123-5950120287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nejpozději do 14 dnů od úpisu akcií. K okamžiku zápisu do listiny 
upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kurzu ve výši 0,- Kč.
Lhůta pro upisování akcií se určuje na 18(slovy osmnáct) měsíců od uveřejnění veřejné Nabídky.

3) práva spojená s nově upisovanými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena, s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 25 000,-Kč je spojen jeden (1) hlas.

Zdůvodnění: Zvýšení základního kapitálu Společnosti je navrhováno z důvodu zajištění financování rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti a financování podnikatelských záměrů Společnosti zaměřených na výrobu a distribuci šikmé střechy v zemích EU.

Návrh usnesení VH Ad 5)

Valná hromada odvolává stávajícího člena dozorčí rady paní Moniku Jančurovou a volí nového člena dozorčí rady pana Ing. RADIMA ŠENKA, MBA, FCCA

Zdůvodnění: Pan Ing. RADIM ŠENK, MBA, FCCA se pravidelně podílí na kontrole chodu Společnosti a je tedy vhodné, aby se na místo paní Moniky Jančurové stal členem kontrolního orgánu Společnosti.

Návrh usnesení VH Ad 6)

Valná hromada bere na vědomí Informace z účetní závěrky za rok 2022, ze zprávy o vztazích, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a ze zprávy dozorčí rady Společnosti. Účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byly zveřejněny na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a budou nadále zveřejněny nejméně po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a výsledek hospodaření
Společnosti za rok 2022 ve výši - 772 586,70 Kč.
Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Povinnost projednat řádnou účetní závěrku vyplývá zprávního předpisu a stanov Společnosti.
 

Návrh usnesení VH Ad 7)

Pro období roku 2023, tj. k rozvahovému dni 31.12.2023 účetního období, za nějž se účetní závěrka roku 2023 bude ověřovat, Společnost splní podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem a valná hromada proto schvaluje, že účetní závěrku ověří vybraný auditor FRH AUDIT s.r.o. zastoupená paní Hanou Fraisovou. V návaznosti na audit účetní závěrky bude vypracována i výroční zpráva.

Zdůvodnění: Potřeba schválení osoby auditora vyplývá z právního předpisu a stanov Společnosti.

Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov zveřejňuje představenstvo spolu s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo zároveň v této pozvánce upozorňuje akcionáře na jejich právo zdarma nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov.

O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady
Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti. Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

V Hlinsku dne 15.8.2023

Představenstvo
NEBESYS TEAM a.s.
MgA. Přemysl Kokeš

UČETNÍ ZÁVĚRKA NEBESYS TEAM A.S. 2022 zde:

https://drive.google.com/file/d/1k3t35otC5mkK-VXOTaYY5X9WYDwbeJz0/view?usp=sharing_eil_m&ts64eeed00

 

Jul 27, 2023

JUST JIMRAMOV otevřel své apartmány!

V Jimramově vzniklo úžasné místo s apartmány, kterým NEBESYS propůjčuje překrásné světlo. Doporučujeme navštívit!

www.justjimramov.cz

Jun 12, 2023

NEBESYS nejkreativnějším startupem světa

CBC 2023, Copenhagen

Český NEBESYS je nejkreativnější startup světa! Inovativní projekt, který otevírá interiéry k nebesům svými unikátními střechami, se umístil na prvním místě světového finále Creative Business Cup 2023 v Kodani. Do globálního finále Creative Business Cup se Nebesys probojoval po vítězství v českém kole soutěže, které se konalo pod patronátem agentury CzechInvest v Ústí nad Labem. Už jen účast v globálním finále je přitom sama o sobě oceněním a představuje velký úspěch. Na první příčku dosáhlo Česko díky startupu Nebesys poprvé.

„Je nám obrovskou ctí, že jsme mohli reprezentovat Českou republiku jako zemi plnou skvělých nápadů. Naše vítězství je výsledkem úžasné spolupráce celého Nebesys týmu. Věřím, že na konci roku budeme mít desítky dalších krásných realizací a zlepšíme tím život mnoha lidem," říká Zuzana Ambrožová, kreativní ředitelka startupu Nebesys (na fotografii uprostřed).

Do finálové desítky soutěže se Nebesys probojoval vedle dalších finalistů, kteří se zaměřovali například na udržitelné textilní materiály či různé digitální platformy.

„Obstát v konkurenci a před porotou hodnotící nejen kreativní řešení produktu nebo služby, ale především samotný potenciál, bylo opravdu těžké, ale Nebesys to zvládl a zaslouženě se stal nejkreativnějším startupem světa,” říká Alena Hájková, ambasadorka letošního ročníku a zároveň ředitelka Odboru regionálních kanceláří agentury CzechInvest.

 

 

 

 

May 2, 2023

JEDEME DO KODANĚ REPREZENTOVAT ČR

Nebesys vyhrál národní kolo Creative Business Cup 2023

Soutěž Creative Business Cup 2023 zná svého vítěze. Z finálové desítky odborná porota vybrala vítězný startup NEBESYS, který inovuje tradiční šikmé střechy a nabízí transparentní systém. Na druhém místě se umístil startup E-Cafe Bike a na stupínek vítězů dosáhlo i herní studio Kikiriki Games. Národní kolo proběhlo včera v Ústí nad Labem, vítěze čeká světové finále v Kodani. 

„Národní kolo Creative Business Cup je za námi a jsem moc ráda, že se odehrálo právě zde ve městě Ústí nad Labem, které kreativní průmysly velmi podporuje, což potvrzují i zástupci kraje. Blahopřeji ještě jednou všem oceněným startupům i všem finalistům, kteří získali díky soutěži nejen dávku popularity, ale také konstruktivní zpětnou vazbu od poroty. Nejen vítěz tak odešel o něco bohatší,“ říká Alena Hájková, ambasadorka Creative Business Cupu pro rok 2023 a ředitelka Odboru regionálních kanceláří agentury CzechInvest. 

Vítězem se stal startup NEBESYS, který doslova otevírá oblohu interiérům a nabízí dechberoucí pohledy na městkou i přírodní krajinu. Využívá přirozené difúzní světlo – oblohový jas, zabraňuje přehřívání a tepelným ostrovům, chladí pomocí vody či zachytávání deště. Střechy jsou navrženy tak, aby dokonale zapadaly do okolí, jsou vizuálně nerozeznatelné od běžných. Projekt NEBESYS naplňuje green deal a principy udržitelnosti. Tvůrce systému a CTO Přemysl Kokeš střechy intenzivně vyvíjí tak, aby v budoucnu byly energeticky zcela soběstačné.

zdroj: https://www.czechstartups.org

Apr 12, 2023

Nebesys na Bau 2023

Těšíme se na Vás na největším stavebním veletrhu v Evropě, kterým je Bau 2023 v Mnichově. Najdete nás v hale A3 na stánku 126.

Feb 9, 2023

Cenu Zlatá taška 2023 získává Nebesys!

Soutěž o nejlepší exponáty nejvýznamnějšího veletrhu v oboru střech v ČR a střední Evropě

Do 21. ročníku soutěže o nejlepší exponáty veletrhu Zlatá taška 2023 bylo přihlášeno celkem 15 exponátů. Zlatou tašku obdržela společnost Nebesys za transparentní střešní systém.

Jan 9, 2023

Nebesys

Oct 10, 2022

THE NEBESYS™ ROOFS THROUGH THE EYES OF ESTER HAVLOVÁ

We established collaboration with one of the most prominent Czech photographers – Mrs Ester Havlová. She has become especially famous for taking pictures of contemporary and historical architecture and for documenting the creation of visual and theatre artists. She photographed our implementations in Mikulov and Litomyšl for our promotional materials. It is our great honour that she agreed to cooperate with us permanently.

up